ga naar   Obase
Ouderraad

Voorzitter: Dijantha Molenaar
Penningmeester: Corina Berrevoets  (tevens penningmeester van de MR)
Lid: Romina den Hartog
Lid: Bianca v.d. Helm
Lid: Linda Rietdijk-Mul
Lid: Chantal Marijnissen`
Lid: Melanie Bol

Namens het schoolteam zijn Ali Hagesteijn en Fleur Bakker vertegenwoordigd, tevens is Fleur Bakker secretaris van de OR.

De ouderraad bestaat uit 9 leden. Nieuwe leden worden op de jaarlijkse ouderavond gekozen. Tijdens deze avond krijgt u ook een financieel verslag over het afgelopen jaar. De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar en kunnen dus door iedere ouder/verzorger worden bijgewoond. Er zijn 5/6 vergaderingen per jaar en ze vinden plaats in de school of bij een van de ouderraadsleden thuis. Taak van de ouderraad is de bloei van de school te bevorderen alsmede het vergroten van de betrokkenheid van de ouders bij de school. Verder is zij verantwoordelijk voor het innen en het beheren van de (vrijwillige) ouderbijdrage en behartigt zij de belangen van de ouders bij de medezeggenschapsraad. De MR zal bij zaken, waarover de oudergeleding instemmingsbevoegdheid heeft, eerst de ouderraad om advies vragen voordat zij een beslissing neemt. Met het geld van de ouderbijdrage en de opbrengst van de acties die worden georganiseerd, worden in overleg met het lerarenteam allerhande “les”-materialen aangeschaft die niet door de overheid worden vergoed. Voorbeelden hiervan zijn muziekinstrumenten, boeken of spelmateriaal. Ook worden allerlei activiteiten die met school te maken hebben, zoals schoolreis, Sinterklaas- en kerstfeest en bijv. excursies hiermee betaald. Heeft u vragen over het functioneren of over de activiteiten van de ouderraad, of heeft  u zelf ideeën, dan kunt u uiteraard contact opnemen met één van de leden.

Onze contactgegevens