ga naar   Obase
Medezeggenschapsraad


Vanuit de personeelsgeleding:
– Tim Ravia:               Voorzitter
– Isabel Landman:    Secetaris, afgevaardigde GMR

Vanuit de oudergeleding:        
– Martine Varèl:        Algemeen lid
– Femke v.d. Poel:     Algemeen lid

Corina Berrevoets fungeert als penningmeester van zowel de OR, als de MR

Bereikbaar via: mr.deklimop@obase.nl

De medezeggenschapsraad (MR) is betrokken bij alles wat met de school te maken heeft. Om enkele voorbeelden te noemen: nieuw onderwijsaanbod, klassenindeling, de bouw, het opstellen en volgen van (financiële) beleidsstukken. Elk belangrijk besluit dat het bestuur wil nemen, moet worden voorgelegd aan de MR. Maar de MR kan ook zelf standpunten voorleggen aan het bestuur.

De MR heeft ook een vertegenwoordiger in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting Obase. Daardoor is De Klimop ook vertegenwoordigd bij de vergaderingen van deze raad en kunnen onze standpunten bij het bestuur duidelijk gemaakt worden. De GMR bespreekt punten die alle scholen van de Stichting Obase aangaan, zoals op het gebied van personeel en financiën.

De MR heeft over veel zaken die in de wet zijn vastgelegd, adviesrecht of instemmingsrecht. Omdat onze school een erg klein team heeft, bestaat zowel de personeelsgeleding, als de oudergeleding uit 2 leden. De directeur woont de vergaderingen van de MR op afroep bij als adviserend lid.

Eén keer per jaar brengt de MR schriftelijk verslag uit van wat zij heeft gedaan. Agenda’s en verslagen van de MR zijn te vinden op de internetsite van De Klimop. De vergaderingen worden in De Kletskop aangekondigd. De vergadering is openbaar. Toehoorders zijn van harte welkom, graag even doorgeven aan een van de MR-leden.

Lees hier de notulen van de vergaderingen van dit schooljaar:

Notulen MR vergadering 13-10-2022
Notulen MR vergadering 14-09-2022 

Jaarverslagen

Klik hier voor het jaarverslag van 2020-2021
Klik hier voor het jaarverslag van 2019-2020
Klik hier voor het jaarverslag van 2018-2019
Klik hier voor het jaarverslag van 2017-2018
Klik hier voor het jaarverslag van 2016-2017
Klik hier voor het jaarverslag van 2015-2016
Klik hier voor het jaarverslag van 2014-2015

Onze contactgegevens